อัตราแลกเปลี่ยนในการพนัน

ประเด็นในเรื่องของผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนก็ดูจะเป็นข้อเสียเปรียบที่ผู้รับบริการพนันจะได้รับ กล่าวคือ website พนันส่วนมากมักไม่ระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน

ระหว่างสกุลเงินที่ผู้เล่นพนันจะใช้แลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินที่บริษัทรับแทงพนันกําหนดให้ใช้วางเดิมพันมีความเป็นไปได้อย่างมากที่บริษัทรับแทงพนันออนไลน์มักจะเอาเปรียบผู้รับบริการพนันและเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกช่องทางหนึ่งด้วยการคิดอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูงเกินกว่าอัตราปกติในท้องตลาดไม่เพียงแต่ประเด็นของความไม่แน่นอนในการชําระเงินพนันให้กับลูกค้าพนันและประเด็นผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้นที่ผู้รับบริการพนันดูจะเสียเปรียบ หากแต่ประเด็นเรื่องภาษีก็ดูจะเป็นอีกช่องทางที่ผู้ให้บริการพนันสามารถเอาเปรียบผู้รับบริการพนันได้อีกด้วยกล่าวคือ ภาษีพนันในแต่ละประเทศที่อนุญาตให้กิจกรรมการพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนั้นมีความแตกต่างทั้งในด้านอัตราและรูปแบบการจัดเก็บบางประเทศจะคิดภาษีพนันเฉพาะฝ่ายผู้ให้บริการพนันในขณะที่บางประเทศจะคิดภาษีพนันทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับบริการพนัน

ดังนั้นการที่ website พนันไม่ระบุให้ชัดเจนถึงอัตราภาษีพนันที่ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทรับแทงพนันออนไลน์สามารถเอาเปรียบผู้เล่นพนันออนไลน์ด้วยการผลักภาระภาษีไปให้ฝ่ายผู้เล่นพนันรับผิดชอบ ความคลุมเครือในประเด็นดังกล่าวข้างต้นถือเป็นจุดด้อยที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจพนันออนไลน์และอาจส่งผลให้ความนิยมในการเล่นพนันออนไลน์นั้นลดลง

ในประเทศที่อนุญาตให้การเล่นพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายนั้น ผู้ที่สามารถเล่นการพนันได้จะต้องแสดงหลักฐาน
เช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันว่าตนนั้นมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายที่จะเข้าร่วมทํากิจกรรมการพนันได้การร้องขอดูหลักฐานเพื่อตรวจสอบสิทธิจากเจ้าหน้าที่สามารถกระทําได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการการเล่นพนันตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างการตรวจสอบบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบ่อนการพนัน จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายอย่างการขอขึ้นเงินรางวัล การตรวจสอบสิทธิในการเล่นพนันนี้ไม่สามารถกระทําได้กับ การเล่นพนันออนไลน์  จะว่าไปแล้วประเด็นนี้ไม่ส่งผลกระทบทางลบโดยตรงกับการเล่นพนันออนไลน์ แต่ในทางกลับกันกลับส่งผล กระทบทางบวกต่อการเล่นพนันประเภทนี้เสียด้วยซ้ํา ทั้งนี้เพราะยิ่งข้อจํากัดทางกฎหมายในการเล่นพนันมีมากเท่าใดกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในวงขอบเขตที่ถูกจํากัดสิทธิในการเล่นพนันจะยิ่งหันมาให้ความสนใจเล่นพนันออนไลน์มากขึ้น เท่านั้น เพราะการตรวจสอบสิทธินั้นทําได้ยาก แต่หากมองในภาพรวมจะพบว่าผลกระทบนี้จะส่งผลทางลบโดยตรงต่อสังคมและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ธุรกิจให้บริการบัตรเครดิต ยกตัวอย่าง เช่น เยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดให้สามารถเล่นการพนันได้จะให้ความสนใจในการเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางบัตรเครดิตของบุคคลอื่นที่รู้จักและมีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นพนันได้หรืออย่างกรณีที่พวกมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้บัตรเครดิตของบุคคลอื่นในการเล่นการพนันและก่อหนี้สินพนันขึ้นโดยที่เจ้าของบัตรเครดิตตัวจริงมิอาจรับรู้และท้ายที่สุดย่อมนําไปสู่การฟ้องร้องดําเนินคดีเพื่อค้นหาความจริงและผู้รับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของบัตรเครดิตตัวจริงและผู้ให้บริการพนันออนไลน์ แต่ไม่ว่าผลคําตัดสินจากการดําเนินคดีจะเป็นเช่นไรก็ตามย่อมก็ให้เกิดผู้เสียหายที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยที่ตนมิได้เป็นผู้ก่อ สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลทางลบต่อสังคมและธุรกิจที่ให้บริการบัตรเครดิตอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง

 

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *